مقدمه

1401/10/18 16:25
فصل قبل

 

هدف از اين فصل آن است که مدرسين محترمي که تصميم دارند با جهتگيري الهي– فرهنگي تدريس نمايند و تمايل دارند برخي از معارف ديني، اخلاقي و فرهنگي را هنگام تدريس براي دانشجويان مطرح نمايند، بتوانند با استفاده از مواردي که بهعنوان «پيشنهاد» در اين فصل آورده شده است؛ اين مهم را انجام دهند. در اين فصل براي بيان مطالب ديني در خلال مباحث درسي از شيوه «پيوند» و «گريز» استفاده ميشود.

پيوند: شامل آيه يا حديثي است که بهطور مستقيم با مطلب علمي ارتباط داشته باشد و پس از مطلب علمي ذکر شود بهگونهاي که باعث تقويت بينش ديني مخاطب گردد.

گريز: شامل آيه يا حديث يا مطلب ديني اخلاقي است که بهطور مستقيم با مطلب علمي ارتباط نداشته باشد ولي بهتناسب مطلب درسي (از باب تشبيه) ذکر شود. هدف از ارائه گريز بههيچعنوان تطبيق مطلب علمي با آيه يا حديث نيست بلکه فقط به بهانة مطلب علمي، موضوعي ديني بهقصد آشنا شدن مخاطب با معارف الهي ذکر ميشود.

فصل بعد