کميت

1401/10/18 16:27
فصل قبل

 

در علم فيزيک هر چيزي که قابلاندازهگيري، افزايش يا کاهش باشد کميت گفته ميشود. بزرگي يا مقدار هر کميت با يک عدد مشخص ميشود.

کميتها را به ميتوان دو دستة برداري و نردهاي تقسيم نمود:

کميت نردهاي يا اسکالر: جهت ندارد، تنها با يک مقدار مشخص ميشود، از جمع جبري عادي پيروي ميکند. مثل دما، فشار، انرژي، جرم و...

کميت برداري: کميتي است که همجهت و هم بزرگي دارد، به همين علت آن را با يک بردار نمايش ميدهيم. مثل جابجايي، سرعت، شتاب و ...

فصل بعد