تعريف علم فيزيک در نگاه رايج

1401/10/19 13:58
فصل قبل

 

فيزيک از يک واژه يوناني (physikos) به معناي طبيعت گرفتهشده است. فيزيک علم مطالعه خواص طبيعت است.

اين علم را عموماً علم ماده و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان، با در نظر گرفتن مفاهيمي همچون انرژي، اندازه حرکت، نيرو و بسياري از عوامل ديگر ميدانند. ماده ميتواند از ذرات زيراتمي تا کهکشانها و اجرام بسيار بزرگ آسماني باشد. اگر بهطور وسيعتر سخن بگوييم، هدف اصلي علم فيزيک بررسي آنچه در طبيعت رخداده يا ممکن است رخ دهد هست. همواره اين علم درصدد است تا رفتار طبيعت را در شرايط گوناگون درک و پيشبيني کند.

فصل بعد