کاربرد علم فيزيک

1401/10/19 13:59
فصل قبل

 

در دوران معاصر با توجه به پيشرفت تکنولوژي، رشتههاي علوم پايه بهخصوص علم فيزيک که بهعنوان يک علم مادر شناخته ميشود، خود به شاخهها و گرايشهاي گوناگوني تبديل شده است. برخي از اين گرايشها مانند فيزيک ذرات بنيادي يا نسبيت عام جنبه نظري دارد. در گرايشهاي محض يا نظري فيزيکدانان سعي دارند تا به کمک مدلسازيهاي رياضي پديدههايي که قابل آزمايش نيست يا آزمايش آنها شايد سالها يا حتي قرنها طول بکشد را پيشبيني کرده و توضيح دهند. بهطور نمونه پرسشهايي که در مورد لحظه انفجار بزرگ و قبل از آن يا بحث جرم تاريک و انرژي تاريک موجود در جهان مطرح ميشود از اين قبيل است. در ساير گرايشهاي فيزيک ازجمله فيزيک هستهاي، ماده چگال، ليزر و اپتيک، پلاسما و.... بهواسطه نزديک شدن موضوعات به مفاهيم علوم فني و مهندسي نگاه فناورانه و کاربردي نيز وزن ميگيرد. در يک دهه اخير با توجه بهسرعت پيشرفت تکنولوژي و همچنين نقش فيزيک در انتقال فناوريهاي نو به صنعت و با توجه به توسعه علوم بينرشتهاي، گرايشهايي از فيزيک با عنوان مهندسي فيزيک در دانشگاهها آموزش داده ميشود.

فصل بعد