تقريظ دکتر غلامحسين زماني

1401/10/21 13:11
فصل قبل

باسمه تعالي
اي يـاد تو آبروي هـر دهقانـي                    پرورده تست هر گل و ريحاني
تا لطف تو ارشاد زراعت ننمود                      نامـد بکف آدم صفـي را نانـي
(قاسم ابن ابو نصر هروي، کتاب ارشاد الزراعه).
کار سنگين و خطيري انجام شده است. بسيار ارزشمند و نياز جدي ولي نامحسوس اکثر مدرسين محترم ميباشد. براي مدرسين جوان مي تواند بسيار مفيد باشد، و اساتيد با تجربه و معتقد ميتوانند با ذکر و حاشيه بر غناي آن بيفزايند.
مزيد توفيقات و برکات الهي براي تهيه کنندگان مخلص اين منبع علمي گرانقدر را از درگاه حي منان مسئلت دارم.
دکتر غلامحسين زماني
 استاد دانشگاه شيراز

فصل بعد