سخن آخر

1401/10/21 17:02
فصل قبل

 

اساتيد محترم براي ارجاع دادن دانشجويان به مطالب علمي مرتبط با تدريس خود ناگزيرند منابع و مأخذ معتبر معرفي کنند. از اين رو امکان دارد که مؤلفان اين کتابها بعضي خداباور و بعضي خداناباور باشند. بدون شک اگر استاد، کتابي را معرفي نمايد که مؤلف آن خداباور باشد بهتر و تأثير آن در جهتگيري الهي که هدف اين کتاب کار است بيشتر خواهد بود.

اين امر چند دليل دارد يکي آن که تأليفات افراد خداباور به جهتگيري الهي نزديکتر و تأليفات افراد خداناباور از جهتگيري الهي دورتر است و ديگر آن که معرفي کتاب يک نويسنده در مجامع علمي و دانشگاهي نوعي اعتبار بخشي و شخصيت سازي است حال اگر يک شخصيت خداناباور باشد و ما از او چهره ي ‌‌‌ بسازيم هر گاه سخني بر ضد خدا و دين به زبان آورد تأثير بسيار منفي بر روي جامعه و جوانان ميگذارد اما اگر يک نويسنده ي خداباور باشد و ما او را به عنوان يک چهره ي علمي مطرح کنيم هرگاه سخني در راستاي خداباوري و دين مداري به زبان آورد تأثير بسيار مثبتي بر روي جامعه يا حداقل دانشجويان آن رشته دارد.

از آن جا که بيشتر منابع ارائه شده در کشور ما ترجمه و گردآوري است لازم است در اين جا در مورد فن ترجمه توضيحاتي را شرح دهيم. مترجم يک اثر علمي مجبور است که به جوانب آن علم که درباره ي آن ترجمه ميکند مسلط باشد. با اين حال ترجمه، به دليل تفاوتهاي ساختاري بين دستور زبانها، اثر نويسنده ي اصلي نيست بلکه يک اقتباس هنرمندانه از ايده ي يک نويسنده و روايت آن توسط مترجم است. به همين علت ممکن است يک کتاب بارها ترجمه شود و هيچ کدام از ترجمهها يکسان نباشند. يک مترجم خوب علاوه بر تعهد به صداقت خود در امر ترجمه بايد بتواند غرض نويسنده ي اصلي را بدون کم وکاست و اضافه به خواننده بفهماند.

 چند تذکر:

منبع و کتابي که معرفي ميشود حتماً بايد از نظر علمي معتبر باشد و اعتبار `آن از کتب مشابه کمتر نباشد.

تأليفات افراد خداباور به دو گونه است، در بعضي از آثار، به خداباوري اشاره شده که اينگونه تأليفات اولويت اول را دارند اما متأسفانه بسيار کمياب هستند، برخي هم اگر چه توسط افراد خداباور نوشته شده است اما آثار خداباوري در آنها ديده نميشود که اينگونه تأليفات اولويت دوم را دارند.

اگر در رشتهاي کتابي که تأليف افراد خداباور باشد، وجود نداشته باشد بايد ترجمهاي که مترجم، خداباور است معرفي شود (اولويت سوم).

خداباورِ مسلمان بر خداباورِ نامسلمان ترجيح دارد.

درصورتيکه قرار بر معرفي منابع به زبان انگليسي باشد، ميتوان منابعي که دانشمندان غير ايراني اما مسلمان، تأليف نمودهاند معرفي نمود.

فصل بعد