فصل پنجم: تعریف و بازتعریف

1401/10/21 16:57
فصل قبل

براي آن که مدرس بتواند با جهت گيري الهي تدريس نمايد لازم است علاوه بر آن که تعريفي از رشته ي علمي خود دارد، باز تعريفي نيز از آن داشته باشد. منظور از باز تعريف، همان تعريف علم است که با نگاه الهي بيان ميشود.

 اگر مدرس در ابتدا يا انتهاي ترم به دانشجويان توضيح دهد که اين علم چه اهداف و کاربردهاي الهي دارد؟ و چگونه ميتوان با نگاه الهي به اين علم نگريست؟ در اين صورت ميتواند در شکلگيري ذهن دانشجويان به نحو صحيح نقش داشته باشد. هدف از اين فصل آن است تا به مدرسين کمک کند، به باز تعريفي از علم کشاورزي دست پيدا کنند و بتوانند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به دانشجويان منتقل نمايند.

لازم به ذکر است ضرورت ندارد مدرس، اين باز تعريف را با صراحت در کلاس درس مطرح نمايد اما لازم است به گونهاي تدريس نمايد تا دانشجويان به چنين نگاهي برسند.

براي دست يابي به «باز تعريفِ» علم کشاورزي ، ابتدا بايد «تعريفي» از اين علم و گرايشهاي مختلف آن ارائه گردد. از اين رو در ادامه به اختصار به اين موضوع پرداخته ميشود.

فصل بعد