گرايش‌ها

1401/10/21 16:58
فصل قبل

 

زراعت و اصلاح نباتات (توليد محصولات زراعي و ژنتيکي و به نژادي گياهي): بررسي و مطالعه ي جنبههاي گوناگون فني و اقتصادي توليد در بخش زراعت اعم از مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و همچنين شناخت خصوصيات مختلف محصولات زراعي و راههاي بهبود ژنتيکي واريتههاي گياهي.

صنايع غذايي: علوم و صنايع غذايي به مجموعهاي از علوم و فنون اطلاق ميشود که کيفيت فيزيکي ، شيميايي و بيوتکنولوژي محصولات کشاورزي اعم از گياهي و دامي را از لحاظ تبديل و نگهداري مورد توجه قرار داده و امر جمعآوري ، عمل آوري ، تبديل ، تکميل و نگهداري و حمل و نقل اين محصولات را مورد بررسي قرار ميدهد.

علوم دامي: مطالعه و بررسي در زمينه ي تغذيه ي دام ، اصلاح نژاد و افزايش توليد اقتصادي با استفاده از اصول بهداشت و مديريت در پرورش دام و نگهداري محصولات دامي که علوم دامي ناميده ميشود.

آبياري: شاخهاي از علم کشاورزي است که به مطالعه ي روشهاي شناسايي منابع آب، استخراج آب، انتقال آب و روشهاي آبياري، نگهداري و مديريت شبکههاي آبياري و زهکشي ميپردازد.

گياه پزشکي: گياه پزشکي مجموعهاي از دانشها و فناوريها در زمينههاي شناخت آفات و عوامل بيماريزاي گياهي است و شامل فنون و روشهاي مختلف حفظ محصولات کشاورزي و همچنين مبارزه با آفات و عوامل بيماريزاي گياهي است. 

اقتصاد کشاورزي: اقتصاد کشاورزي به مجموعهاي از دانشها و روشها اطلاق ميشود که عوامل اقتصادي مؤثر در امور کشاورزي ، روابط اقتصادي بين عوامل توليد کشاورزي و کاربرد اصول اقتصادي را در توليد و توسعه ي کشاورزي مورد بحث و بررسي قرار ميدهد.

خاک شناسي: مجموعهاي از دانشها و روشها است که به مطالعه ي مديريت آب و خاک، مراحل پيدايش و تکامل و رده بندي و ارزيابي خاکها؛ رابطههاي خاک با آب ، گياه و اقليم؛ شناسايي عوامل فرسايش و راههاي مقابله با آن؛ حاصلخيزي خاک و مسائل مربوط به تغذيه ي گياه؛ آلودگي خاک با تأکيد بر حفظ محيط زيست و نقش عوامل زيستي در تغيير کيفيت خاکها ميپردازد.

باغباني: بررسي و مطالعه ي جنبههاي گوناگون فني و اقتصادي توليد در بخش باغباني اعم از مراحل کاشت ، داشت ، برداشت ، پس از برداشت و نيز شناخت خصوصيات مختلف محصولات باغي و راههاي بهبود ژنتيکي واريتههاي گياهي.

فضاي سبز: مطالعه و بررسي در زمينه ي طراحي، کاشت و پرورش گياهان و نيز تلفيق علوم گياهي با معماري به طوري که در حل مسائل مربوط به رابطه ي بشر و طبيعت اطرافش در مقياسهاي مختلف کمک نمايد.

ماشينهاي کشاورزي: عبارت است از علوم و فناوري مربوط به طراحي، سازگاري ، ساخت و بهکارگيري ماشينهاي کشاورزي و مديريت منابع تأمين قدرت و انرژي جهت خدمت و مديريت در مراکز کشاورزي مکانيزه ،کارخانههاي ساخت تراکتور و ماشينهاي کشاورزي.

ترويج و آموزش کشاورزي: علمي است کاربردي که فلسفه، اصول و مفاهيم آن از علوم رفتاري سرچشمه گرفته و به مطالعه ي فناوريهاي سودمند و روشهاي ترويج دانش و نوآوريهاي سودمند کشاورزي جهت انتقال به افراد براي افزايش کمي و کيفي توليدات کشاورزي ميپردازد.

گياهان دارويي: دانش و مهارت احداث و مديريت مزرعه ي گياهان دارويي، اصلاح ژنتيکي و بهره برداري از محصولات فرعي جنگلها و مراتع در زمينه ي گياهان دارويي و معطر.

زيست فناوري کشاورزي: عبارت است از فنوني که از موجودات زنده براي ساخت يا تغيير محصولات، ارتقاء کيفي گياهان يا حيوانات، تغيير صفات ميکرو ارگانيسمها،تغيير ترکيب محصول، بهبود ترکيب تغذيهاي، تبيين ژنهاي جديد، بهبود قابليت نگهداري، بهبود مقاومت و برطرف کردن مواد نامطلوب استفاده ميکند.

فصل بعد