پيوندها و گريزها

1401/10/21 14:38
فصل قبل

 

در ادامه تعدادي از دروس تخصصي رشته ي کشاورزي (مقطع کارشناسي) انتخاب و برخي از مباحث، بر اساس سرفصلهاي مصوب وزارت علوم ذکر گرديده و پيوند و گريز مرتبط با آن آورده شده است.

فصل بعد