فصل سوم ارائه مطالب درسی با گفتمان و پیوند الهی

1401/07/23 09:58
فصل قبل

یکی از راه های بسیار مؤثر برای حفظ جهت الهی علم آن است که هنگام تدریس، جهان‌بینی الهی بر مطلبی که تدریس می‌شود حاکمیت داشته باشد. توضیح آنکه هر کسی هنگام تبیین یک مطلب، آگاهانه یا ناآگاهانه بر اساس جهان بینی و گفتمانی که بر ذهن او حاکم است عمل می‌کند؛ حال یا آن جهان‌بینی، الهی است یا غیر الهی (جهان‌بینیِ غیر الهی، ممکن است الحادی باشد، ممکن هم است سکولار باشد). هر گاه استاد هنگام تدریس با گفتمان الهی تدریس کند جهت الهی را حفظ کرده است و خود به خود این مسأله موجب ایجاد نگرش الهی در مخاطب می‌شود. همچنین هرگاه متناسب با مطلب درسی آیه یا حدیثی آورده شود این امر نیز به جهت گیری الهی کمک می کند. با توجه به این مطلب در فصل پیش رو  دو شیوه تدریس با گفتمان یا پیوند الهی بیان شده است.

تعریف گفتمان الهی:

 گاهی اوقات یک موضوع هنری و مطلب درسی، با توجه به شرایط فرهنگی و اعتقادیِ مبدا شکل گیری به گونه‌ای مطرح می‌شود که تناسبی با فرهنگ ایرانی - اسلامی ندارد. هر گاه همین مطلب در فضایی الهی و خداباورانه مطرح شود (به گونه ای که با فرهنگ ایرانی- اسلامی هماهنگ باشد) به آن گفتمان الهی گفته می شود.

 تعریف پیوند:

هرگاه متناسب با مطلب درسی، آیه یا حدیث آورده شود، به آن، «پیوند الهی» گفته می‌شود.

این فصل سعی دارد که گفتمان و پیوند الهی را در مورد رشته روان‌شناسی ارائه نماید. دانشجوی روان‌شناسی واحدهای درسی را در قالب دروس پایه، تخصصی و اختیاری در طول 4 سال تحصیلی می گذراند که دروس تخصصی از درس‌های بنیادی برای این رشته محسوب می‌شود.

در این فصل با هدف ارائه مطالب دروس روان‌شناسی با گفتمان الهی، به روش زیر عمل شده است:

الف) از بین دروس تخصصی، تعدادی از دروس انتخاب شده است. دروسی که در این فصل انتخاب شده‌اند شامل:

نظریه های مشاوره وروان درمانی

روان‌شناسی یادگیری

روان‌شناسی و مشاوره خانواده

راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل

مبانی راهنمایی و مشاوره

فنون مشاوره وروان درمانی

احساس وادراک

روان‌شناسی تربیتی

روان‌شناسی شخصیت

اصول روان‌شناسی بالینی

روان‌شناسی اجتماعی

آسیب شناسی روانی

انگیزش وهیجان

روان سنجی

سنجش و اندازه گیری

 می‌باشد.

ب) سرفصل های انتخاب شده برای رشته کارشناسی روان‌شناسی، برطبق مصوب هشتصد و بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری مورخ 13/12/91 نگاشته شده است. در هر مورد سرفصل‌های درس مربوطه ذکر شده است.

ج) از هر درس، سرفصل‌هایی گزینش و ذکر شده است.

د) متناسب با هر سرفصل انتخابی یک یا چند مطلب درسی انتخاب شده و آن مطلب با گفتمان الهی ارائه گردیده است.

گفتنی است بررسی همه سرفصل‌ها در این مجمل، مقدور نمی‌باشد و موارد مطرح‌شده صرفاً به‌عنوان نمونه ذکر شده است.

 

فصل بعد