ساختار کتاب

1401/09/01 08:42
فصل قبل

 

قبل از آنکه هر بخش جداگانه توضيح داده شود، ذکر اين نکته ضروري است و بايد کاملاً به آن توجه کرد که هرگاه درسي همراه با جهتگيري الهي ارائه ميشود، استاد بايد سرفصلهاي مصوب آن درس و مطالب علمي مرتبط با آن را بدون کموکاست تدريس نمايد. اصولاً ويژگي مهم روش پيشنهادي اين کتاب آن است که استاد مطالب علمي خود را طبق روال مطرح ميکند، فقط قضاياي علمي را در يک فضاي خداباورانه (همراه با آيه يا حديث مرتبط يا گريزهايي که به علم، حکمت خداوند، نظم عالم هستي و امثال آن اشاره ميکند) قرار ميدهد.

 اين کتاب مشتمل بر شش فصل است که هر فصل بخشي از اهداف مدنظر را تأمين ميکند.

فصل اول با عنوان «تدريس با توجه به فاعل حقيقي»

در اين فصل ضرورت و شيوههاي توجه دادن به فاعل حقيقي (که خداوند متعال است) بيان ميشود تا استاد در زمان تدريس با استفاده از شيوههاي پيشنهادي و روشهايي که خود انتخاب ميکند،،اين مهم را محقق سازد.

فصل دوم  با عنوان «تدريس با گريزهاي الهي فرهنگي»

اين فصل که بيشترين حجم کتاب را در برگرفته است، که در پي آن است که به استاد کمک کند تا در خلال مباحث درسي و بهتناسب آن، مطالب ديني و فرهنگي را در کلاس درس مطرح نمايد. در اين فصل يازده درس از دروس اصلي و تخصصي رشته مهندسي برق انتخابشده، سپس در هر درس تعدادي از سرفصلهاي مصوب تعيين گرديده و بعد از بيان مطلب درسي، نکته ديني يا فرهنگي متناسب آن، بهصورت کوتاه ذکرشده است.

فصل سوم با عنوان «تدريس با خودباوري»

اين فصل سعي دارد با ذکر نمونههايي از خودباوري که مرتبط با رشته مهندسي برق است به استاد کمک کند تا روحيه خودباوري را در دانشجو تقويت نمايد.

فصل چهارم با عنوان «تاريخ علم برق در اسلام و ايران»

اين فصل خاطرنشان ميسازد که ايرانيان و مسلمانان نيز در پيدايش و گسترش علم برق سهم داشتهاند و سعي دارد به استاد کمک کند تا روحيه خودباوري را در دانشجو ايجاد کند.

فصل پنجم با عنوان «تعريف و بازتعريف»

مطالب اين فصل سعي دارد تا به استاد در تغيير نگاه دانشجو کمک کند. تغيير، از ديدگاهي رايج به منظري الهي؛ البته متناسب با اهداف و کاربرد علم برق.

فصل ششم با عنوان «معرفي حلقههاي مفقوده»

برخي از ضعفهايي که مستقيم يا غيرمستقيم خودباوري را تحتالشعاع قرار ميدهد، براي مطالعه اساتيد در اين فصل ذکر شده است.

بر خود لازم ميدانيم  از زحمات آقايان حجج الاسلام هنزايي و وحيدپور و داوران محترم کتاب آقايان  دکتر چلداوي، نائبي، ذوفقاري، شاهنظري، ابوطالبي، آقابزرگي، ارجمندي، دوست حسيني و حجت الاسلام زمانيان تشکر و قدرداني نماييم.

اميد است اين اثر که محصول کار جمعي تعدادي از متخصصان رشته مهندسي برق و دانشآموختگان حوزه است، زمينه تدريس با جهتگيري الهيفرهنگي را براي اساتيد محترم فراهم نمايد و باعث ارتقاي کيفيت و جذابيت تدريس آنها شود. مسلماً رهنمودهاي خوانندگان محترم ميتواند به غناي علمي کتاب بيفزايد.

 

فصل بعد