بانک اطلاعاتی جامعِ پروژه‌ها و تجهیزات برقی ضروریِ صنعت کشور

1401/09/16 15:42
فصل قبل


فقدان بانک اطلاعاتی کامل و دقیق در خصوص پروژه‌ها و تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی و مخابراتی لازم برای صنعت کشور، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده در رشته‌های مهندسی برق است. نبود این بانک اطلاعاتی و نیز ضعیف بودن ارتباط بین صنعت و دانشگاه، باعث می‌شود که تحقیقات دانشگاه‌ها در راستای نیازهای کشور نباشد. در نتیجه خروجی و محصولات این تحقیقات برای واحدهای صنعتی استفاده‌پذیر نخواهد بود و نیازهای صنعت همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. لذا این امر می‌تواند گرایش به بیگانگان و وابستگی به آن‌ها را سبب شود.
 

فصل بعد