جمع‌بندي تعريف و بازتعريف علم برق

1401/09/16 15:41
فصل قبل

 

با توجه به آنچه گفته شد که اهداف و کاربردهاي علم برق ميتواند الهي يا غير الهي باشد،  علم برق را ميتوان چنين تعريف و بازتعريف کرد:

تعريف: «علم برق عبارت است از دانش تحليل و بررسي رياضي پديدههايي فيزيکي که به نحوي به بارهاي الکتريکي و حرکت و آثار آنها مربوط ميشود و در راستاي کسب ثروت و شهرت، آسايش و توسعه مادي است.»

بازتعريف: «علم برق، دانش تحليل و بررسي رياضي پديدههاي فيزيکي جهان هستي است که خداوند در عالَم قرار داده و مرتبط با بارهاي الکتريکي و حرکت و آثار آنها است و از آن در راستاي خدمت به خلق و شناخت عظمت خداوند و نظم عالمانه و حکيمانه خلقت استفاده ميشود.»

 

فصل بعد