اخلاق در پژوهش

1401/09/16 15:46
فصل قبل

 

پژوهشهاي دانشگاهي با توليد دانش و فناوري، نقش بسزايي در سرنوشت جوامع بشري دارند. بنابراين انتظار ميرود که پژوهشگران، يافتههاي علمي معتبري را عرضه نمايند، تا هم در بهبود سرنوشت جامعه مؤثر باشند و هم جامعه علمي بتواند بر اساس آن زمينه را براي توسعة دانش فراهم نمايد.

دراينارتباط رعايت اصول و رفتارهاي اخلاقي در انجام و انتشار پژوهش، يکي از عوامل اصلي اعتماد به يافتههاي آن است. اخلاق پژوهشي مجموعهاي از آداب و اصول اخلاقي است که عقل، دين و عرف هر جامعه، رعايت آن را لازم ميداند؛ که مسلماً اين اصول و آداب بايستي در حوزه پژوهش، در حوزه استفاده، توليد و نشر دانش رعايت شود.

ناديده گرفتن موازين اخلاق در پژوهش، آگاهانه يا ناآگاهانه موجب اُفت اعتبار علمي يافتههاي پژوهش شده و روند توليد علم را با مشکل مواجه ميسازد. اين امر ميتواند حداقل در درازمدت باعث وابستگي کشور به بيگانگان شود.

 

فصل بعد