کاربرد علم برق براي مقاصد الهي و غير الهي

1401/09/16 15:20
فصل قبل

 

در کاربرد علم، «به کارگرفتن علم از سوي متخصص آن علم براي توليد محصول»، «محصول توليدشده» و «استفاده از محصول، به وسيله کاربر و مصرفکننده» را ميتوان مدنظر قرارداد. در صنعت، محصولات متنوعي بر پايه علم برق توليد ميشود که بر اساس کاربرد ميتوان آنها را به دو دسته الهي و غير الهي تقسيم کرد.

ازآنجاکه علم، موهبت الهي به بشر است و ماهيت آن الهي است، معمولاً آنچه از علم صادر ميشود بهخوديخود، مطلوب بوده و با نگاه الهي سازگار است؛ اما «قصد توليدکننده و استفادهکننده» و نيز «نوع استفاده آن» ميتواند کاربرد آن را غيرالهي نمايد. بهعنوان نمونه ساخت هواپيماهاي بدون سرنشين بهقصد امداد و نجات، خاموش کردن آتش، مرزباني و شناسايي بيشتر حوادث غيرمترقبه، کاربرد الهي محسوب ميشود. در مقابل ساخت همين نوع هواپيما بهقصد استفاده از آن براي بمباران افراد بيگناه کاربردي غير الهي به شمار ميآيد.

ناگفته نماند گاه معمول و متعارف آن است که از محصولي استفاده غير الهي ميشود، پس براي الهي قلمدادکردن محصول، قصد سازنده بهتنهايي کافي نيست. همچنين اگر براي دانشمندي نوع استفاده از محصولي که توليد ميکند مهم نباشد و فقط به ساخت و فروش آن فکر کند، اين نگاه غير الهي محسوب ميشود.

 

فصل بعد