علم برق

1401/09/16 15:19
فصل قبل

 

علم برق فارغ از گرايشهاي مختلف اين رشته و در نگاه ابتدايي عبارت است از: «دانش تحليل و بررسي رياضي پديدههايي فيزيکي به نحوي که به بارهاي الکتريکي و حرکت و آثار آنها (از قبيل جريان، پتانسيل، ميدان الکتريکي، ميدان مغناطيسي و امواج الکترومغناطيسي) مربوط ميشود و در راستاي طراحي، ساخت، بهرهبرداري، نظارت، نگهداري، مديريت و هدايت عمليات سيستمها کاربرد دارد».

اما در نگاهي عميقتر، اين تحليل و بررسي ميتواند با اهداف متفاوتي صورت گيرد. همچنين ميتواند کاربردهاي متفاوتي داشته باشد. اين اهداف يا کاربردها که متأثر از جهانبيني دانشمندان اين علم است، ميتواند الهي يا غير الهي باشد.

 

فصل بعد