مهندسي رايانه

1401/09/15 14:51
فصل قبل

 

ويژگي «برنامهپذيربودن» رايانه بهوسيلة نرمافزارهاي رايانهاي نمود مييابد. بخش اصلي در سامانههاي کامپيوتري، نرمافزاراست. نرمافزار حاوي يکسري الگوريتم است که برنامهنويس بهوسيله آنها سختافزارها را مديريت ميکند. الگوريتم مجموعهاي متناهي از دستورالعملها است که به ترتيب خاصي اجرا شده و مسئلهاي را حل ميکنند. به عبارت ديگر يک الگوريتم، روشي گام به گام براي حل مسئله است.

کلمه «الگوريتم» در اصل يک کلمه عربي به شکل «الخوارزمي» بوده است که به زبان انگليسي وارد شده و تغييرشکل يافته است. «خوارزمي» مبدع تفکر منطقي گامبهگام بوده است؛ لذا اين نوع تفکر که مناسبترين روش براي ابلاغ تفکر انساني به کامپيوتر است، به نام وي «الگوريتم» ناميده ميشود.

اگر رايانه امروزي را «دستگاه الکترونيکي محاسبهگر، خودکار و برنامهريزپذير» بدانيم؛ با اندکي بررسي و جستجو ميتوانيم به ريشه هاي علمي و فناوري آن در تمدن ايران و اسلام دست يابيم. بديعالزمان ابوالعزبناسماعيلبنرزاز جَزَري (زنده در سال602 ق) يکي از نخستين ماشينهاي خودکار را که جدّ رايانههاي امروزين محسوب ميشود، ساخته است.

الجزري همچنين نخستين ربات انساننما با امکان برنامهريزي را در اواخر عمرش ساخت. به اين علت او به عنوان پدر علم مهندسي رباتيک جهان شناخته ميشود. در کتاب جزري شمار چشمگيري واژه و اصطلاح فارسي يافت ميشود که نشانگر تأثير بزرگ ايرانيان درفناوري جهان اسلام درسدههاي ميانه است.

 

فصل بعد