درس الکترونيک 2

1401/09/13 15:44
فصل قبل

 

سرفصل: تقويتکنندههاي ترانزيستوري پيوندي دوقطبي

مطلب درسي: تقويتکنندههاي ترانزيستوري چندطبقه

محدوديتهاي تقويتکنندههاي منفرد ترانزيستوري باعث ميشود که در بسياري از وسايل الکترونيکي تنها به يک طبقه تقويتکننده اکتفا نکنيم. به عنوان مثال در يک گيرنده راديويي دامنه سيگنال ورودي ممکن است از چند ميکرو ولت تجاوز ننمايد؛ درحاليکه براي تغذيه بلندگو، سيگنالي با دامنه چند ولت با قدرتي بيشتر از قدرت سيگنال ورودي نياز است. لذا بايد از تقويتکنندههاي چندطبقه استفاده کنيم.[1]

بعضي از زمانها و مکانها همانند تقويتکننده چندطبقه عمل ميکنند. بهطور مثال عبادت در شب قدر از هزار ماه برتر است.[2] صدقه دادن در شب و روز جمعه هزار برابر ثواب دارد،  صلوات فرستادن بر محمد و آل او در شب جمعه هزار برابر ثواب دارد و در آن شب خداوند هزار گناه را ميبخشد و مرتبه انسان هزار درجه والا و برتر ميکند.[3]

نمونه 17

درس: الکترونيک 2

سرفصل: فيدبک

مطلب درسي: مفهوم بازخورد (فيدبک)

بازخورد به مفهوم بازگرداندن بخشي از خروجي يک سيستم و ترکيب آن با ورودي بهمنظور کنترل خروجي است (شکل 2-8). در اين حالت چون سيگنال ورودي تابعي از سيگنال خروجي خواهد بود، کنترل مشخصات سيستم، راحتتر و دقيقتر انجام خواهد شد.[4]

در زندگي روزمره نيز ميتوان از اين مفهوم استفاده کرد. بهطور مثال اگر عمل انسان را بهعنوان ورودي و نتايج اعمال انسان را بهمنزله خروجي در نظر بگيريم، درس گرفتن و عبرت گرفتن انسان از اعمال خود (نمونهبرداري از خروجي) و بکار بردن اين تجربه بر روي اعمال آينده تأثيرگذار خواهد بود. بدينصورت که اگر انسان اعمال خود را محاسبه کند، به اشتباهاتش پي برده، در انجام آنها تجديدنظر کرده و خطاهاي خود را جبران خواهد کرد. اين تلاش هرکس، به اصلاح خود و در نهايت به اصلاح جامعه ميانجامد (سيستم پايداري خواهيم داشت).

 درواقع فيدبک گرفتن همان محاسبه نفس است. از پيامبرa نقل شده است که فرمودند: «از خود حسابرسي کنيد، پيش از آنکه از شما حسابرسي کنند و اعمال خود را بسنجيد، پيش از آنکه آنها را بسنجند و براي روز قيامت خود را آماده سازيد.»[5]

همچنين، امام صادقg  فرمودهاند:« از ما نيست کسي که هر روز از خودش حساب نکشد، پس اگر کار نيکويي کرده است بر شکر و سپاس خويش از خداوند بيفزايد و اگر گناهي مرتکب شده است از خدا آمرزش طلبد و توبه نمايد.[6]»

و نيز رسول خدا a فرمودهاند: «هيچ بندهاي مؤمن نيست؛ مگر اينکه دقيقتر از آنکه شريکش و نيروي تحت فرمانش را حسابرسي ميکند، به حسابرسي خودش ميپردازد.[7]»

 

 


[1]. مباني الکترونيک، ج 1، ص243.

 

[2]. تفسير الميزان، ذيل آيه 3 سوره قدر.

 

[3].  وسائل الشيعه، 7/413.

 

[4]. مباني الکترونيک، ج2، ص91.

 

[5]. «حَاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَ زِنُوا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا وَ تَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الْأَکْبَرِ». (بحار الأنوار، ج 67، ص73).

 

[6]. أَبِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِي کُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ عَمِلَ حَسَناً اسْتَزَادَ اللَّهَ وَ إِنْ عَمِلَ سَيِّئاً اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهُ وَ تَابَ إِلَيْهِ».(الکافي، ج 2؛ ص453)

 

[7]. «لَا يکُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّي يحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَة الشَّرِيکِ شَرِيکَهُ وَ السَّيدِ عَبْدَهُ». (بحار الأنوار، ج 67، ص72).

 

فصل بعد