فصل پنجم: تعریف و بازتعریف

1401/09/16 12:08
فصل قبل

 

برای آنکه مدرّس بتواند با جهتگیری الهی تدریس نماید، لازم است علاوه بر آنکه تعریفی از رشته علمی خود دارد، بازتعریفی نیز از آن داشته باشد. منظور از بازتعریف، همان تعریف علم است که با نگاه الهی بیان میشود.

چنانچه مدرّس در ابتدا یا انتهای ترم به دانشجویان توضیح دهد که این علم چه اهداف و کاربردهای الهی دارد و چگونه میتوان با نگاه الهی به این علم نگریست؛ در این صورت میتواند در شکلگیری ذهن دانشجویان به نحو صحیح نقش داشته باشد. هدف از این فصل آن است تا به مدرسین کمک کند به بازتعریفی از علم برق دست پیدا کنند و بتوانند آن را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به دانشجویان منتقل نمایند. ضرورتی ندارد مدرّس، این بازتعریف را با صراحت در کلاس درس مطرح نماید؛ اما لازم است بهگونهای تدریس کند که دانشجویان به چنین نگاهی برسند.

برای دستیابی به بازتعریف علم برق، ابتدا باید تعریفی از این علم و گرایشهای مختلف آن ارائه گردد. ازاینرو در ادامه بهاختصار به این موضوع پرداخته میشود.

 

فصل بعد