3-4- اهداف دانشمندان علم تشریح در نگاه غیرالهی

1401/10/17 09:19
فصل قبل

 

هر اندیشمندی با هدفی خاص پا به عرصه علم و دانش می‌گذارد و دانشمندان علوم تشریح که معمولاً با بدن انسان‌ها سرو کار دارند نمی‌توانند بدون هدف وارد این کار شوند. لذا برای دانشمندان این علم با نگاه غیرالهی می‌توان اهداف زیر را نام برد:

3-4-1- کمک به درمان بیماری (بدون در نظر گرفتن خدا و آخرت)

در نگاه غیر الهی علم تشریح برای کمک به درمان بیماری‌ها است. امّا چرا یک دانشمند یا متخصّص که نگاه الهی ندارد، می‌خواهد به درمان بیماری‌ها کمک کند؟ هدف این شخص معمولاً کسب درآمد یا شهرت است و در بهترین حالت خدمت به همنوع و یا هر دو است. امّا رضایت خداوند و پاداش اخروی مدّ نظر او نیست؛ چون خدا و آخرت را قبول ندارد یا اگر قبول دارد در قصد و هدف خود دخالت نمی‌دهد. در صورت اول که هدفش کسب درآمد و شهرت است، هدف او مادّی و در صورت دوّم، که هدفش خدمت به همنوع است، هدف او انسانی است اما الهی نیست. توجه داشته باشیم ممکن است «انسانیت، منهای رضای خدا و منهای توجه به آخرت»، در حرف یا عمل مورد قبول افراد خداناباور قرار گیرد اما با نگاه توحیدی سازگار نیست. اگر کسی خداباور است چرا باید انسانیت را منهای خدا و آخرت مدّ نظر قرار دهد؟ بدون شک چنین کسی انسانیت و اخلاق را هدیه الهی و در راستای رضای خدا می‌داند.

3-4-2- افزایش اطلاعات و کسب معلومات

میل به دانستن در انسان به‌صورت ذاتی وجود دارد. فردی با تفکر غیر الهی (کافر یا مسلمان غافل) ممکن است هدفش از فراگرفتن علم تشریح، افزایش اطلاعات و کسب معلومات باشد اما چنین شخصی بدن انسان را به‌عنوان آیت الهی و نشانه علم و حکمت خداوند مطالعه نمی‌کند. ازاین‌رو صدها و هزاران شگفتی و پیچیدگی که حاکی از نظم هدفمند و قدرت بی‌نهایت آفریدگار بدن انسان است، می‌بیند اما از مخلوق پی به خالق نمی‌برد. حتی ممکن است خدا را قبول داشته باشد اما به بدن انسان به عنوان مخلوق الهی توجه نداشته باشد و هدفش از علم تشریح، شناخت خدا و کسب معرفت و فروتنی در برابر او نباشد.

فصل بعد